(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Účtovnícky stav na Slovensku

Vážené kolegyne, kolegovia, účtovníci, mzdári, majitelia účtovníckych firiem, dovoľte mi zhrnuť získané poznatky, ktoré boli priebežne získavané počas našich stretnutí s účtovníkmi na Slovensku.
V čase od 26.5. do 31.5. sme realizovali v rámci Slovenska sériu stretnutí, či už skupinových, alebo aj individuálnych o zmysle a cieľoch Slovenskej asociácie účtovníkov.

Na týchto stretnutiach bola viditeľná a citeľná potreba ZDRUŽOVANIA ÚČTOVNÍKOV, hlavne za účelom zlepšenia názoru na účtovníkov a sprísnenia možnosti, kto môže robiť účtovníctvo.

Hlavné dva problémy, ktoré najsilnejšie ťažia účtovníkov nám zo stretnutí, ale aj z dotazníkov vyšli tieto:

 

1. Účtovníctvo, vzhľadom na svoju povahu, potrebuje byť viazanou živnosťou (kritéria sa dopracujú v rámci asociácie).
2. Účtovníctvo potrebuje získať rešpekt a úctu. Účtovníctvo by malo získať svoju hrdosť ako účtovnícky stav.

 

Prečo je dobré byť členom Slovenskej asociácie účtovníkov

 

1. Každý človek má potrebu patriť k niekomu. Patriť k niekomu, kto má podobné problémy, znalosti, prípadne chce dosiahnuť určité ciele, ktoré sú spoločné pre danú skupinu.

2. Žijeme v určitom období v danej spoločnosti, kde platia určité pravidlá. Jedným "nepísaným" pravidlom je aj skutočnosť, že iba skupina spoločne zameraných ľudí dokáže presadiť (presadzovať) skupinové záujmy. Jednotlivec túto silu nemá.

3. Iba dostatočne veľká skupina dokáže generovať výhody pre svojich členov (lacnejšie školenia, informácie a pod.)

 

Prečo som sa stal členom Slovenskej asociácie účtovníkov

(Názory získané od členov SAÚ, ktorí sa zúčastnili stretnutí, prípadne z telefonických hovorov - bez určenia priority.)

 

- Nie je pre trh dobré, že účtovníctvo robí ktokoľvek. (Práca účtovníka je odborná práca, ktorá si zaslúži viazanú živnosť.)

- Aby sme čokoľvek dosiahli, potrebujeme byť súčasťou "niečoho". Väčšina odborností má svoje komory, cechy, združenia, ktoré určitým spôsobom "usmerňujú" činnosť, ale hlavne jednotne zastupujú danú odbornú skupinu. Daňový poradca, má svoju komoru, audítor má svoju komoru, právnik má svoju komoru, ..., a dnes už aj účtovník má svoju asociáciu (SAÚ), ktorá sa možno v budúcnosti pretransformuje do komory.

- SAÚ mi dáva (v budúcnosti dá) možnosti, ktoré som doteraz nemal (lacnejšie školenia, rýchle informácie na jednom mieste, odbornú debatu medzi členmi - odborníkmi, ...)

 - Každý z nás vidí, že SAÚ je postavená výhradne na členoch. Orgány asociácie sa budú tvoriť z aktívnych členov a nie naopak. Každý člen sa môže stať členom orgánov a mať vplyv na smerovanie a prácu SAÚ. Nie je postavená na dopredu vymenovaných "funkcionároch", ale funcionári sa etablujú z členov. Z toho je jasné, že každý člen je dôležitý pre smerovanie SAÚ.

 

Výhody členstva v Slovenskej asociácii účtovníkov

(Čo získam členstvom v Slovenskej asociácii účtovníkov)

 

1. Budem (som) členom odbornej skupiny zaoberajúcej sa účtovníctvom, ktorá bude zároveň presadzovať aj moje názory.

2. Môžem sa stať členom orgánov SAÚ a vplývať na jej smerovanie.

3. Ako člen SAÚ mám nárok zúčastňovať sa školení organizovaných SAÚ za cenu nákladov. (Školenia lacnejšie o cca 40-60%). Právnická osoba (člen SAÚ) môže na tieto školenia vyslať až 3 zamestnancov. Témy školení si budú účtovníci v danej dobe vyberať sami, na základe potrieb, prípadne aktuálnych legislatívnych zmien.

4. Novinky v legislatíve, prípadne rozhodnutia, ktoré nadobudnú platnosť, prídu členovi SAÚ v reálnom čase na e-mail. Nemusí si každý účtovník individuálne sledovať všetko, ale SAÚ to bude sledovať pre členov.

5. SAÚ bude jednotne ako zastupujúca organizácia žiadať výklad sporných paragrafov od kompetentných orgánov (Finančná správa, Daňový úrad, Colný úrad a pod.) a tieto následne doručí každému členovi SAÚ. Dosiahneme tým jednotný výklad pre všetkých účtovníkov. Ako člen SAÚ ušetríte množstvo času, ktorý ste doteraz venovali "komunikácii" s úradmi.

6. Ako člen SAÚ máš prístup k odbornej debate účtovníkov, členov SAÚ (TU). Odpovedať budú výhradne členovia SAÚ (odborníci - účtovníci), pričom budú ešte určení tzv. supervízori, ktorí odkontrolujú správnosť a úplnosť odpovede. Následne bude táto diskusia "studnicou" riešení, ktoré vám získajú hromadu času venovaného hľadaniu riešenia.

... Tých výhod bude ešte viac, ale určite chápeš, že všetko musí prísť časom, nedá sa všetko mať okamžite.
Bez tvojho prispenia nebudeš môcť využívať výhody popísané vyššie.


Do pozornosti.

 

Poznámka k členskému príspevku

- Cieľom SAÚ je vytvoriť organizáciu zastupujúcu účtovnícky stav, ktorá bude akceptovaná a rešpektovaná v legislatívnom procese (NR SR), akceptovaná na poli profesijných komôr, ale aj občianskych združení (Združenie podnikateľov Slovenska a pod.)
- Ak sa chceme uchádzať o ich uznanie, potrebujeme byť veľká skupina ľudí s určitým zázemím v centre diania. Bez dostatočného odborného zázemia nebudeme akceptovateľní pre našich partnerov a táto akceptovateľnosť je odvislá aj od členských príspevkov.
- Čelnský príspevok vychádza z reálnych cien v Bratislave a okolí, pretože práve v Bratislave a okolí majú všetky pre nás relevantné organizácie sídla. Určite chápete, že vybudovať kanceláriu v Prešove, alebo Banskej Bystrici nemá význam, ak chceme svoje ciele dosiahnuť.

Ak máte akúkoľvek otázku, prosím kontaktujte nás (kontakty).

 

teraz

Ak ste sa už registrovali, ale nie ste ešte členom pokračujte tu

 

50%-ná zľava na členský príspevok platí ešte:

UKONČENÉ (30.6.2016)

{module POWr Countdown Timer}

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky