(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

S účinnosťou od 01. 01. 2016  na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon o DPH)  je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujú cu sa na:
- dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA),
- dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
- dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Originál na stiahnutie (Finančná správa) >>>

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky